જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં ફાયર ઓફિસર પોસ્ટની  ભરતી ૨૦૨૧, વધુ માહિતી નીચે આપેલ છે.

 
પોસ્ટનું નામ: ફાયર ઓફિસર
 
કુલ પોસ્ટ્સ: ૦૧ પોસ્ટ
 
શૈક્ષણિક લાયકાત: કૃપા કરીને સત્તાવાર જાહેરાત વાંચો.
 
કેવી રીતે અરજી કરવી: રુચિ અને પાત્ર ઉમેદવારો તેમની અરજી અને જરૂરી દસ્તાવેજો જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે મોકલ શકે છે.

 

જાહેરાત વાંચવા માટે: અહીં ક્લિક કરો

 

છેલ્લી તારીખ: ૨૭-૦૧-૨૦૨૧